Odkazy na iné stránky

http://www.zsvts.sk/
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
https://www.uniza.sk/
Žilinská univerzita v Žiline
https://fpedas.uniza.sk/
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
http://kzd.uniza.sk
Katedra železničnej dopravy