Stanovy
Slovenskej vedecko–techniskej spoločnosti dopravy

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Slovenská vedecko-technická spoločnosť dopravy (ďalej len SVTS-D, alebo Spoločnosť) je nezávislá, odborná a nepolitická spoločenská organizácia.
 2. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.
 3. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom.

Článok 2
Poslanie a formy činnosti Spoločnosti

 1. Poslaním Spoločnosti je účelná integrácia individuálnych a skupinových odborných záujmov so záujmami celospoločenskými v rámci odbornej spoločnosti. Spoločnosť usiluje o spoločenské a stavovské postavenie svojich členov, ochraňuje ich záujmy a poskytuje odbornú pomoc.
 2. Formy činnosti Spoločnosti:
  1. Umožňuje priame odborné styky, výmenu skúseností, konzultácie a spoločné riešenie úloh.
  2. Poskytuje vedecké, technické, ekonomické a obchodné informácie.
  3. Rozvíja výchovnú a vzdelávaciu činnosť.
  4. Napomáha rekvalifikácii pracovníkov.
  5. Rozvíja edičnú činnosť.
  6. Vytvára podmienky pre rozvoj expertíznej, inžinierskej, konzultačnej a poradenskej činnosti.
  7. Spolupracuje s odbornými organizáciami v zahraničí.

Článok 3
Členstvo v spoločnosti, práva a povinnosti členov

Členskú základňu Spoločnosti tvoria individuálni a kolektívni členovia.

Individuálne členstvo (ďalej len IČ):

 1. Individuálnym členom môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník starší 18 rokov.
 2. IČ vzniká:
  1. Členstvom v základnej organizácii, ktorá je členom Spoločnosti.
  2. Priamou registráciou v Rade Spoločnosti.
 3. IČ zaniká:
  1. Písomným oznámením člena o vystúpení.
  2. Vylúčením, alebo úmrtím člena.
  3. Neplatením členských príspevkov.
 4. Práva individuálneho člena:
  1. Zúčastňovať sa na odbornej činnosti celoslovenkých odborných sekcií a skupín.
  2. Žiadať na orgánoch Spoločnosti odbornú, poradenskú a konzultačnú pomoc.
  3. Podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti orgánom Spoločnosti.
  4. Voliť a byť volený (delegovaný) do orgánov Spoločnosti.
 5. Povinnosti individuálneho člena:
  1. Dodržiavať Stanovy Spoločnosti.
  2. Platiť členské príspevky v termíne a v dohodnutej výške.
  3. Svedomite vykonávať funkciu.
  4. Presadzovať záujmy a poslanie Spoločnosti.
  5. Aktívne napomáhať zvyšovaniu odbornej a spoločenskej úrovne ostatných členov Spoločnosti.

Kolektívne členstvo (ďalej len KČ):

 1. Kolektívnym členom môže byť každá organizácia s pôsobnosťou v SR a v zahraničí.
 2. KČ vzniká rozhodnutím o prijatí prihlášky v základnej organizácii Spoločnosti, alebo priamo v rade Spoločnosti.
 3. KČ zaniká:
  1. Písomným oznámením o vystúpení zo Spoločnosti k 31.12. b.r., v ktorom bolo oznámenie predložené Rade Spoločnosti.
  2. Zrušením organizácie, ktorá je kolektívnym členom Spoločnosti.
  3. Rozhodnutím Spoločnosti o zrušení členstva pre neplnenie členských povinností.
 4. Práva kolektívneho člena:
  1. Obrátiť sa na Spoločnosť o vedecko-technické informácie, stanoviská, posudky, expertízy, odborné publikácie a ďalšie sústredené odborno-informačné služby.
  2. Žiadať informácie o podujatiach Spoločnosti a partnerských organizácií v zahraničí a vysielať svojich členov na tieto podujatia.
  3. Vysielať svojich zástupcov do odborných sekcií, skupín a na odborné podujatia za výhodnejších finančných podmienok.
  4. Predkladať návrhy na poriadanie odborných alebo výchovno-vzdelávacích podujatí a rekvalifikačných kurzov.
  5. Požadovať pomoc pri riešení úloh odborne v kompetencii Spoločnosti.
  6. Využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané v oblasti zahraničných stykov Spoločnosti.
 5. Povinnosti kolektívneho člena:
  1. Dodržiavať Stanovy Spoločnosti.
  2. Platiť členský príspevok v termíne a v dohodnutej výške.
  3. Podielať sa na odborných podujatiach poriadaných v spolupráci so Spoločnosťou.

Článok 4
Organizačná štruktúra Spoločnosti

Subjekty organizačnej výstavby Spoločnosti sú:

 1. Základná organizácia (ďalej len ZO) SVTS
 2. Rada SVTS-D

Článok 5
Základná organizácia SVTS-D

 1. ZO SVTS-D je základným organizačným článkom Spoločnosti, má právnu subjektivitu, má odbornú a ekonomickú samostatnosť. Činnosť ZO SVTS-D sa riadi obecne platnými právnymi predpismi.
 2. ZO SVTS-D v rámci svojej odbornej pôsobnosti:
  1. Organizuje odbornú činnosť svojich členov, k čomu vytvára vhodnú organizačnú štruktúru.
  2. Vytvára podmienky pre odbornú spoločenskú sebarealizáciu členov.
  3. Prostredníctvom svojich delegovaných zástupcov sa zúčastňuje na činnosti celoslovenských odborných sekcii, skupín, komisii a klubov.
  4. Spolupracuje s hospodárskym vedením vlastnej organizácie a s orgánmi Spoločnosti.
  5. V rámci vlastných podmienok vykonáva hospodársku a podnikateľskú činnosť.
 3. ZO SVTS-D je možné ustanoviť a založiť s minimálnym počtom 5 členov.
  ZO SVTS-D vznikne (získa právnu subjektivitu):
  1. Registráciou jej písomnej prihlášky v Rade Spoločnosti, alebo
  2. Registráciou podľa platných zákonov na štátnom orgáne a na základe vlastného rozhodnutia prihlási sa za člena Spoločnosti v Rade Spoločnosti.
 4. ZO SVTS-D zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze (konferencie).
 5. Orgány ZO SVTS-D (volené na 2 roky)
  • Členská schôdza (konferencia),
  • Výbor ZO,
  • Revízna komísia,
 6. Členská schôdza (konferencia) ako najvyšší orgán ZO:
  1. Volí výbor a revíznu komísiu.
  2. Schvaľuje hlavné úlohy ZO SVTS-D.
  3. Schvaľuje odbornú štruktúru (zloženie a vedenie vlastných odborných sekcií a skupín).
  4. Schvaľuje rozpočet, správy o činnosti, hospodárení a revízne správy.
  5. Volí delegátov na konferenciu resp. zjazd.
 7. Výbor ZO SVTS-D:
  1. Je výkonným orgánom ZO medzi členskými schôdzami.
  2. Volí predsedu a ďalších funkcionárov výboru.
  3. Zabezpečuje evidenciu členov ZO, prijíma prihlášky a vydáva preukazy.
  4. Prijíma prihlášku kolektívneho člena organizácie.
  5. Riadi hospodársku a podnikateľskú činnosť ZO SVTS-D.
  6. Zabezpečuje spoluprácu s hospodárskym vedením vlastnej organizácie.
 8. Revízna komisia ZO SVTS-D:
  1. Je kontrolným a revíznym orgánom ZO SVTS-D.
  2. Volí predsedu.
  3. Predkladá stanovisko členskej schôdze a výboru ZO. Výbor ZO SVTS-D a revízna komisia ZO zodpovedajú za svoju činnosť členskej schôdzi (konferencii) a zasadajú podľa potreby.

Článok 6
Územné orgány

V prípade záujmu ZO je možné vytvoriť územný koordinačný orgán, ktorého náplň bude stanovená a financovaná zainteresovanými ZO SVTS-D.

Článok 7
Rada Spoločnosti

 1. Rada Spoločnosti je najvyšším organizačným článkom Slovenskej vedecko – technickej spoločnosti dopravy medzi konferenciami, resp. zjazdmi. Vytvára podmienky pre odbornú činnosť Spoločnosti a spoluprácu ZO SVTS-D, odborných sekcií (skupín), hlásiacich sa k Spoločnosti a pre odbornú a spoločenskú sebarealizáciu individuálnych členov. Koordinuje ich činnosť.
 2. Rada Spoločnosti:
  1. Radu v počte do 30 členov tvoria zástupcovia ZO, odborných sekcií (skupín), a organizácií, zvolení konferenciou na dobu 2 rokov.
  2. Zabezpečuje plnenie uznesení konferencie a úlohy vyplývajúce zo Stanov.
  3. Schvaľuje ročný plán odbornej činnosti, rozpočet a hospodárenie spoločnosti.
  4. Podľa potreby zriaďuje hospodárske a účelové zariadenia Spoločnosti.
  5. Spolupracuje s príslušnými odvetvovými orgánmi v zahraničí.
  6. Spolupracuje s VTR ZS VTS ostatnými odbornými spoločnosťami Zväzu SVTS a ďalšími spoločenskými organizáciami.
  7. Udeľuje členské vyznamenania a čestné členstvo Spoločnosti.
  8. Spolupracuje s partnerskými organizáciami VTS v ČR.
  9. Vytvára podmienky pre medzinárodnú činnosť a spoluprácu.

Rada Spoločnosti volí členov Výkonného výboru v počte 9 až 11 členov – predsedu a podpredsedov. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii Spoločnosti a zasadá podľa potreby.

Článok 8
Výkonný výbor Rady Spoločnosti

Výkonný výbor je 9 až 11 členný a zodpovedá za svoju činnosť Rade Spoločnosti a zasadá podľa potreby.

 1. Koordinuje činnosť Spoločnosti medzi zasadaniami Spoločnosti.
 2. Menuje tajomníka Spoločnosti a zriaďuje sekretariát.
 3. Metodicky usmerňuje činnosť celoslovenských odborných sekcií, skupín, komisií a klubov.
 4. Riadi hospodárske a účelové zariadenia Spoločnosti.
 5. Zabezpečuje spoluprácu s inštitúciami a odvetvovými orgánmi štátnej správy.
 6. Zabezpečuje spoluprácu s VTR ZS VTS a s ostatnými odbornými Spoločnosťami.

Článok 9
Sekretariát Spoločnosti

 1. Organizačne, administratívne a ekonomicky zabezpečuje činnosť Spoločnosti a jej organizačných článkov.
 2. Skladá sa z tajomníka a ďalších pracovníkov sekretariátu.
 3. Rozsah činnosti stanoví výkonný výbor Rady. Tajomník Spoločnosti zodpovedá za činnosť sekretariátu Výkonnému výboru Rady Spoločnosti.

Článok 10
Odborná sekcia

 1. Je odborným orgánom Spoločnosti.
 2. Je ustanovená Radou Spoločnosti na základe požiadaviek ZO a členov Spoločnosti.
 3. Zabezpečuje samostatnú odbornú činnosť.
 4. Spolupracuje s ďalšími odbornými sekciami (skupinami) Spoločnosti a ZO SVTS-D.
 5. V záujme špecializácie činnosti vytvára odborné skupiny, ktorých činnosť koordinuje.

Odborná sekcia zodpovedá za svoju činnosť Rade Spoločnosti a zasadá podľa potreby.

Článok 11
Revízna komisia

 1. Je kontrolným nezávislým orgánom v počte do 5 členov.
 2. Kontroluje dodržiavanie platných právnych predpisov a Stanov Spoločnosti.
 3. Kontroluje hospodárenie Spoločnosti.
 4. Volí predsedu a podpredsedu komisie.

Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť konferencii Spoločnosti, Zasadá podľa potreby a je nezávislá na ostatných orgánoch Súpoločnosti.

Článok 12
Konferencia Spoločnosti

 1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je konferencia, ktorú zvoláva Rada Spoločnosti každé 2 roky.
 2. Konferenciu tvoria delegáti – zástupcovia všetkých ZO SVTS-D, hlásiacich sa k Spoločnosti.
 3. Konferencia Spoločnosti:
  1. Prerokúva a schvaľuje:
   • Správu o činnosti,
   • Program činnosti Spoločnosti,
   • Správu revíznej komisie
  2. Rozhoduje o zmenách Stanov, zániku Spoločnosti a majetkovej likvidácii.
  3. Volí členov Rady Spoločnosti.
  4. Volí revíznu komisiu.
  5. V prípade ak požiada nadpolovičná väčšina ZO SVTS-D členov Spoločnosti zvolá Rada Spoločnosti konferenciu.

Článok 13
Hospodárenie

Hospodárenie Spoločnosti a jej subjektov sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi , spoločným ekonomickým modelom a vlastným rozpočtom. Predmetom výdavkov sú priame náklady na činnosť Spoločnosti a členské poplatky Zväzu SVTS za realizované servisné služby.

Predmetom príjmov sú:

 1. Individuálne členské príspevky.
 2. Základný kolektívny príspevok ZO.
 3. Časť kolektívneho príspevku vlastnej organizácie.
 4. Príspevok kolektívnych členov – organizácií hlásiacich sa priamo k Spoločnosti.
 5. Vlastná odborná činnosť.
 6. Vlastná hospodárska a podnikateľská činnosť.
 7. Dotácie a dary.

Menovité výdavky a príjmy sú súčasťou rozpočtu Spoločnosti, ktorý schvaľuje Rada Spoločnosti.

Článok 14
Členské príspevky

 1. Výšku a spôsob platenia individuálnych a kolektívnych členských príspevkov stanoví konferencia Spoločnosti.
 2. Kolektívny člen, ktorý sa k Spoločnosti prihlásil v ZO SVTS-D, hradí príspevky tejto ZO SVTS-D.
 3. Kolektívny člen, ktorý sa prihlásil Rade Spoločnosti, hradí príspevky Rade Spoločnosti.

Článok 15
Hospodárske a účelové zariadenia

Podľa potrieb ZO, kolektívnych a individuálnych členov môže Rada Spoločnosti zriaďovať hospodárske a účelové zariadenia DOMY TECHNIKY, cestovné kancelárie a p. Ich činnosť sa riadi vlastným štatútom, ktorý schvaľuje zriaďovateľ.

Článok 16
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Stanovy majú prechodný charakter a ich platnosť je stanovená do najbližšej konferencie.
 2. Právnu subjektivitu majú Rada Spoločnosti a ZO spoločnosti, ktoré sa prihlásili a boli zaregistrované v Rade Spoločnosti.
 3. Rada Spoločnosti môže priznať (zrušiť) právnu subjektivitu aj ďalším orgánom Spoločnosti, hospodárskym a účelovým zariadeniam.
 4. V zastúpení Spoločnosti sú oprávnení rokovať:
  • predseda,
  • tajomník,
  • a ďalší poverení členovia Rady a Výkonného výboru, ktorí majú aj právo podpisovania.
 5. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie Spoločnosti na MV SR . Termín účinnosti stanoví Rada Spoločnosti.
 6. O zániku Spoločnosti rozhoduje konferencia 2/3 väčšiny hlasov.
 7. Spoločnosť je nástupcom bývalej odbornej spoločnosti „Československej vedecko – technickej spoločnosti dopravy a spojov“ v oblasti dopravy SR.
 8. Spoločnosť sa stáva členom Zväzu slovenských vedecko – technických spoločností po prerokovaní a rozhodnutí Rady Spoločnosti.
 9. Spoločnosť používa pečiatku s označením:
SLOVENSKÁ VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY
RADA SVTS
Kocelova ul. č. 15
815 94 BRATISLAVA

Pečiatka:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrácia vykonaná dňa 30.10.1990
Číslo: VVS/1 – 900/90-3081

Identifikačné číslo: 22665242 dňa 21.12.1990

ZVÄZ SLOVENSKÝCH VEDECKOTECHNICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

ADRESA: Kocelova 15, 815 94 Bratislava
Tel.: 02/502 07 649
e–mail: zsvts@zsvts.sk
web: http://www.zsvts.sk
FAX: 02/555 72 991

Originál stanov vo formáte DOC.